donatie knop
Menu

Financiën

Stichting De Baan heeft geen winstoogmerk en stelt zichzelf ten doel, met uitzondering van de noodzakelijk te maken kosten, de beschikbare middelen volledig aan te wenden ten behoeve van de uitvoering van onze activiteiten voor onze deelnemers.

Subsidie
De gemeenten Haarlem, Heemstede en Bloemendaal dragen met een WMO-subsidie bij aan het realiseren van het prestatieplan van onze organisatie. De subsidies zijn bedoeld om voor zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuid-Kennemerland vrijetijdsbesteding, sport, uitstapjes en vakanties aan te bieden. Dit in lijn met de vraag en de behoefte vanuit de doelgroep.

Deelnemersbijdrage
Een deelnemer kan lid worden van een club of deelnemen aan activiteiten. De deelnemers betalen in beide gevallen een bijdrage, jaarlijks of eenmalig. De kosten voor de activiteiten zijn te vinden op deze website.

Fondsen
Dat ons werk een belangrijke functie is voor maatschappelijke participatie en het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking, wordt erkend door de fondsen die onze organisatie jaarlijks ondersteunen.
Fondsenmiddelen zijn altijd welkom en komen volledig ten goede aan het doel waar de middelen voor zijn geworven. Fondsenmiddelen zijn nodig om nieuwe ideeën en aanvullend aanbod te realiseren. Maar ook om de kosten te kunnen drukken voor activiteiten die voor deelnemers te hoge kosten met zich meebrengen, maar wel tot een hogere kwaliteit van leven zorgen. Daarbij dienen de kosten van de vrijwilligers ook bekostigd te worden, bijvoorbeeld in het geval van uitstapjes of vakanties.

Doneren
Wilt u of uw organisatie een financiële bijdrage leveren of uw diensten aanbieden om activiteiten van De Baan te ondersteunen of om dromen waar te kunnen maken? De Baan is deels afhankelijk van giften, dus uw ondersteuning is zeker van harte welkom!
U kunt hier direct online doneren.
U kunt ook contact opnemen met ons om de mogelijkheden te bespreken.

ANBI status
De Baan beschikt over een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Lees hier meer over de registratie van onze ANBI status.

Jaarverslag en jaarrekening
Lees hier meer over het jaarverslag en jaarrekening van De Baan.